Author Archive: thanhquyen

Các chỉ số hoạt động chính giai đoạn đến năm 2020 của đại học Soongsil

10 mục tiêu trường đại học Soongsil cần phải giải quyết: Giải quyết của hệ thống giáo dục tiên tiến của người tiêu dùng theo định hướng Hoạt động tổ chức học tập để đảm bảo khả năng cạnh tranh…
Read more