Các chỉ số hoạt động chính giai đoạn đến năm 2020 của đại học Soongsil

10 mục tiêu trường đại học Soongsil cần phải giải quyết:

 • 01Giải quyết của hệ thống giáo dục tiên tiến của người tiêu dùng theo định hướng
 • 02Hoạt động tổ chức học tập để đảm bảo khả năng cạnh tranh
 • 03Tăng cường hỗ trợ cho việc phát triển khả năng sinh viên
 • 04Nâng cao giá trị thương hiệu Đại học
 • 05hệ thống nâng cao năng lực cạnh tranh cho các giảng viên
 • 06Kích hoạt và quyết toán của hệ thống hợp tác đại học-công nghiệp
 • 07Tăng cường khả năng cạnh tranh của các tổ chức hành chính
 • 08Nâng cao vị thế quốc tế cho khả năng cạnh tranh toàn cầu
 • 09sự ổn định tài chính và hiệu quả
 • 10Xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng thương hiệu trường

Kết quả hình ảnh cho university Soongsil

Nhiệm vụ chiến lược cốt lõi và 48 nhiệm vụ hành động

 
Khu vực Lõi Chiến lược công tác Nhiệm vụ hành động
Giáo dục và Học sinh 1. Giải quyết của hệ thống giáo dục tiên tiến của người tiêu dùng theo định hướng
 • 1. Hệ thống giáo dục hội tụ
 • 2. Xây dựng chương trình giảng dạy theo những lý tưởng Đại học
 • 3. Cải thiện chương trình giảng dạy
 • 4. Tăng cường giáo dục lớn và tự do
 • 5. Cải tiến trong khuôn viên trường hệ thống chuyển giao và chuyên ngành
 • 6. Phát triển mạng-nội dung
 • 7. Giới thiệu hệ thống đánh giá bài giảng học
2. Hoạt động tổ chức học tập để đảm bảo khả năng cạnh tranh
 • 8. Hỗ trợ các phòng ban chuyên môn
 • 9. Giới thiệu đôi bộ phận hệ thống điều chỉnh hạn ngạch
3. cốt lõi hỗ trợ cho việc phát triển khả năng sinh viên
 • 10. Kinh doanh Hỗ trợ chương trình phát triển bắt đầu
 • 11. Hỗ trợ các chương trình cải thiện thành tích học tập
 • 12. Hỗ trợ các mối quan hệ sinh viên
 • 13. Mở rộng hỗ trợ cho việc tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp
 • 14. Mở rộng và nâng cao học bổng
 • 15. Thực hiện hệ thống tư vấn sinh viên đáng kể
4. Tăng cường giá trị thương hiệu Đại học
 • 16. chương trình động lực mở rộng cho học sinh tiên tiến
 • 17. Mở rộng chương trình đánh giá và công nhận
 • 18. Xây dựng chiến lược tuyển sinh cho lý tưởng Soongsil
 • 19. Tăng cường năng lực PR cho trường Đại học xây dựng thương hiệu
Giáo sư 5. Cải thiện hệ thống đối với giảng viên cạnh tranh
 • 20. Cải thiện hệ thống việc làm, phân công nhiệm vụ, khuyến mãi và đánh giá đối với giảng viên
 • 21. Cải thiện hệ thống giảng viên tuyển dụng
 • 22. Mở rộng hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập phát triển
 • 23. Hướng dẫn ngoại ngữ Mở rộng
6. Kích hoạt và giải quyết các hệ thống hợp tác Đại học-công nghiệp
 • quản trị nghiên cứu
 • 24. Tổ chức lại
 • Thiết lập hệ thống chuyển giao công nghệ
 • 26. Cải thiện hệ thống khuyến khích nghiên cứu
 • 27. Mở rộng nguồn nhân lực nghiên cứu chuyên nghiệp
hành chánh
Dịch vụ
7. Tăng cường khả năng cạnh tranh của các tổ chức hành chính
 • cơ cấu hành chính
 • 28. Tổ chức lại
 • 29. Tăng cường chuyên môn hành chính
 • 30. Xây dựng nguồn nhân lực hệ thống quản lý cho nhân viên
 • 31. Kích hoạt chương trình hưu trí danh dự
 • hệ thống thông tin liên lạc
 • 32. Thiết lập
 • 33. Tăng cường tính công bằng trong quản lý thành tích và hệ thống khen thưởng
 • 34. Giới thiệu hệ thống đánh giá dịch vụ thông qua MOT
quốc tế hóa 8. Nâng cao vị thế quốc tế cho khả năng cạnh tranh toàn cầu
 • 35. Tăng cường giáo dục toàn cầu
 • 36. Kích hoạt những nỗ lực khuyến mại để thu hút sinh viên quốc tế
 • 37. Kích hoạt chương trình giao lưu quốc tế cho sinh viên
 • 38. Xây dựng cơ sở hạ tầng cho toàn cầu hóa
tài chánh 9. ổn định tài chính và hiệu quả
 • 39. Mở rộng các doanh nghiệp doanh thu nội bộ
 • 40. Đa dạng hóa các nguồn thu ngoài
 • 41. Cố gắng để thành lập công ty công nghệ giữ hệ thống mạng giáo dục nền tảng tài trợ
 • 42. Thiết lập hệ thống quản lý cơ sở
 • 43. Thực hiện doanh thu
 • 44. Giới thiệu hệ thống quản lý chi phí giáo dục
 • 45. Cải thiện quản lý ngân sách và giới thiệu hệ thống quản lý trách nhiệm hệ thống quản lý tài nguyên
 • 46. Cải thiện
thiết bị 10. Xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng thương hiệu trường
 • 47. Thiết lập
 • 48. Đầu tư xây dựng nhà nước nghệ thuật trường phức tạp
Tổng số 48 Nhiệm vụ Hành động
 • Lập kế hoạch cho 48 nhiệm vụ hành động
  • Nhiệm vụ mục tiêu và thành tựu chỉ số xác định bởi bộ phận chịu trách nhiệm
  • Hướng dẫn cơ bản kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ được chia nhóm, và từng bước mục tiêu thành tích để được chỉ định

Kết quả hình ảnh cho university Soongsil

Mục Đơn vị 2009 Giai đoạn 1
(2012)
Giai đoạn 2
(2015)
Giai đoạn 3
(2020)
Giáo dục ① tỷ lệ việc làm % 61.2 63 73 80
② Những người tham gia tình nguyện dịch vụ Người 1,403 3,000 5,000 10,000
③ dẫn bằng tiếng Anh
(hoặc ngôn ngữ bản địa)
% 10.5/3.6 15/4 20/4.5 25/5
Khoa ④ Toàn thời gian tỷ lệ giảng viên theo quy định % 63.5 71.7 77.5 85
⑤ Nghiên cứu của giảng viên toàn thời gian (quốc tế / nội địa) Xuất bản 283/784 339/940 424/1,176 594/1,646
⑥ Toàn thời gian giảng viên quốc tế Người 38 50 70 100
Sinh viên ⑦ sự hài lòng của sinh viên Point / 100 57.7 70 75 85
⑧ tỷ lệ sinh viên quốc tế % 3.8 10.0 15.0 20.0
Quản trị ⑨ sự hài lòng của Quản trị bởi các thành viên Đại học Point / 100 61.3 70 75 85
Tài chính ⑩ Học phí phụ thuộc
(chưa bao gồm phí ngắn hạn)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *